Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

16/02/2012 - 17:08
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Hàm Luông. Ảnh: T.Chiến

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc rằng để giành thắng lợi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tất yếu phải dựa vào nhân dân, phải coi trọng, phát huy sức mạnh của nhân dân, bởi nhân dân là cơ sở, là nền tảng vững chắc của nền quốc phòng toàn dân, của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói riêng.

Trải qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã có ý thức vững chắc và sâu sắc về độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình, luôn đấu tranh để bảo vệ, giữ vững quyền thiêng liêng đó. Kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò quyết định của quần chúng nhân dân đối với mọi tiến trình cách mạng cũng như đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Người cũng kế thừa tư duy chính trị trong dựng nước và giữ nước của ông cha ta: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, để nêu lên nhận định: “Dễ muôn phần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Yêu dân, tin dân, dựa vào dân, đấu tranh vì dân là nguyên tắc tối cao, xuyên suốt trong tư duy chiến lược và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Người thường nói ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” và “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân là toàn thể những người Việt Nam yêu Tổ quốc, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, già trẻ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng và Chính phủ lãnh đạo và tổ chức cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược hung bạo, có tiềm lực quân sự và kinh tế mạnh hơn ta gấp bội. Nếu trong cách mạng nói chung, tư tưởng “tin vào dân, dựa vào dân” và trong chiến lược tập hợp lực lượng, tư tưởng “đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi sáng toàn Đảng, toàn dân tiến hành kháng chiến, kiến quốc thắng lợi thì trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới hiện nay, tư tưởng đó vẫn là định hướng cơ bản, chỉ đạo hành động của Đảng và của nhân dân ta.

Khu vực biên giới nước ta là địa bàn cư trú lâu đời của đa số đồng bào các dân tộc thiểu số. Lực lượng vũ trang đóng giữ thường xuyên ở đây là Bộ đội biên phòng, cho nên ngay từ khi mới thành lập lực lượng Công an vũ trang (Bộ đội biên phòng ngày nay), Bác đã quan tâm nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ vô tận của nhân dân, phải gắn bó với nhân dân các dân tộc vùng biên giới, biển đảo để làm công tác biên phòng. Bác nói: “Chúng ta phải dựa vào dân. Nhất là, Công an biên phòng ở những nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục của đồng bào, luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, phục vụ cán bộ thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta”.

Nếu không coi trọng, bồi dưỡng, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thì không những không bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới mà còn để các thế lực phản động lợi dụng lôi kéo đồng bào các dân tộc vào những âm mưu, hành động chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ quan điểm trên, để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội biên phòng tất yếu phải dựa vào dân, phải coi trọng sức mạnh của dân và đoàn kết với quân, dân. Trong buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng), Bác đã ân cần nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ: “Khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được. Công an luôn giúp đỡ, tổ chức giáo dục nhân dân, làm cho mọi người dân là người giúp việc của mình, hình thành mạng lưới Công an nhân dân, như thế công tác mới kết quả”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự biên giới phải làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức quần chúng, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thực sự phát huy quyền làm chủ của mình trong sự nghiệp giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Điều đó càng khẳng định tư tưởng và lời dạy của Người đối với các lực lượng Bộ đội biên phòng: “Cách mạng là phải dựa vào lực lượng của dân, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ và mau chóng”.

Đại tá NGUYỄN VĂN TUÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN