Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

30/10/2020 - 07:04

BDK - Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc (ĐĐKDT) là đại đoàn kết toàn dân. ĐĐKDT là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng; ĐĐKDT là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

Lực lượng dân quân tự vệ TP. Bến Tre tham gia khai thông hệ thống kênh mương nội đồng. Ảnh: Đặng Thạch

Lực lượng dân quân tự vệ TP. Bến Tre tham gia khai thông hệ thống kênh mương nội đồng. Ảnh: Đặng Thạch

Theo Người, ĐĐKDT cũng có nghĩa phải tập hợp mọi người dân Việt Nam yêu nước vào một khối trong cuộc đấu tranh chung. Người đã nhiều lần nói rõ: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà, ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”; ĐĐKDT phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là Mặt trận Dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng Cộng sản vừa là thành viên của Mặt trận Dân tộc thống nhất, lại vừa là lực lượng lãnh đạo mặt trận, xây dựng khối ĐĐKDT ngày càng vững chắc. Người nói: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của toàn dân”.

Muốn thực hiện ĐĐKDT thì phải kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, xóa bỏ mọi thành kiến, phải thật thà giúp đỡ nhau, độ lượng với con người. Người căn dặn, muốn thực hiện được ĐĐKDT phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của tổ tiên, phải có lòng khoan dung độ lượng với con người. Phải có lòng tin vào dân, dựa vào dân, phải lấy mục tiêu chung đó là độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân để quy tụ mọi người vào khối ĐĐKDT.

Theo Người, muốn nhân dân đoàn kết phải giáo dục, bồi dưỡng nhân dân, hướng nhân dân vào sống nhân nghĩa. ĐĐKDT phải trên cơ sở nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, thực hiện đoàn kết và đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết. Xác định khối đại đoàn kết là liên minh công nông, trí thức, Người cho rằng, liên minh công nông - lao động trí óc làm nền tảng cho khối ĐĐKDT, nền tảng được củng cố vững chắc thì khối ĐĐKDT càng được mở rộng, không e ngại bất cứ thế lực nào có thể làm suy yếu khối ĐĐKDT. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn cả về tiềm lực và vị thế của đất nước. Có được những thành tựu đó càng khẳng định vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đảng ta khẳng định, ĐĐKDT là động lực chủ yếu để xây dựng và phát triển đất nước. Nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐĐKDT đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phải không ngừng củng cố và mở rộng khối ĐĐKDT trên nền tảng liên minh công, nông, trí, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; chủ động khơi dậy những điểm tương đồng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân. Củng cố và mở rộng khối ĐĐKDT phải gắn liền với đấu tranh có hiệu quả chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn tiêu cực trong xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn mưu toan chia rẽ khối ĐĐKDT của các thế lực phản động, thù địch.

Đối với lực lượng vũ trang TP. Bến Tre, phải quán triệt nhận thức đầy đủ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ĐĐKDT là đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt công tác dân vận, đoàn kết quân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối ĐĐKDT và phong trào Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kiên quyết đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Tô Vũ (Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN