Xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, hiệu quả

06/12/2023 - 05:33

BDK - Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, tỉnh luôn chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra thực tế tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra thực tế tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc.

Tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng Đề án vị trí việc làm và đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCC, viên chức (VC) trong thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đến nay đã giảm được 26 đầu mối thuộc sở gồm 20 phòng thuộc sở, ban ngành và tương đương, 6 chi cục thuộc sở; giảm 53 phòng thuộc chi cục, ban thuộc sở, 9 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giảm 1 văn phòng chuyên trách ban chỉ đạo, 90 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) so với thời điểm 30-4-2015 (đạt 12,88%)

Trong năm 2022, 2023, đã thực hiện giảm được 812 biên chế, trong đó giảm được 22 biên chế CC, đạt 1,24%; 790 biên chế VC, đạt 3,85% so với năm 2021. 100% cơ quan, tổ chức hành chính, ĐVSNCL cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt của các cơ quan, tổ chức hành chính và ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, phân công, bố trí đội ngũ CBCCVC vào các vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực, sở trường công tác, gắn với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả biên chế được giao. Hiện tại, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đang xây dựng lại đề án vị trí việc làm theo thông tư hướng dẫn mới về vị trí việc làm CCVC thuộc lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành.

UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và phân loại công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước đánh giá theo 9 tiêu chí, ĐVSNCL đánh giá theo 8 tiêu chí; quyết định được triển khai đầy đủ đến các cấp chính quyền. Năm 2022, có 31/32 đơn vị hoàn thành xuất sắc, đạt 96,87%; 1/32 hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 3,13%. Thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 5-5-2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, thang điểm và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh, năm 2022, có 125 đơn vị, đạt tỷ lệ 79,61%; tính từ năm 2018 đến nay, có 89 đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liên tục.

Hàng năm, tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đều tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính để có các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong quản lý, điều hành và trách nhiệm công vụ nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn của người đứng đầu chính quyền cơ sở và CBCCVC trong hệ thống chính trị, tỉnh đã tổ chức cuộc thi Chủ tịch UBND cấp xã với công tác cải cách hành chính (CCHC) vào năm 2022 và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu CCHC” vào năm 2023 với 2 hình thức là thi trắc nghiệm trực tuyến và thi viết về sáng kiến, giải pháp thực hiện CCHC.

Công tác dân vận đã được các cấp, các ngành duy trì và thực hiện tốt, từng bước chuyển đổi nhận thức của CBCCVC về công tác dân vận, xác định công tác dân vận là phương thức, cách thức hữu hiệu để từng cơ quan, đơn vị, từng CBCCVC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cả hệ thống chính trị đã và đang thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, từng CBCC, VC, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, xây dựng tỉnh nhà phát triển toàn diện về mọi mặt trong thời gian tới.

Để nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CBCCVC, hàng năm, Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thanh tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, bố trí theo vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo kế hoạch. UBND tỉnh và UBND cấp huyện cũng tổ chức kiểm tra CCHC đối với 30% đơn vị thuộc, trực thuộc.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN