Ý Đảng lòng dân

08/07/2015 - 07:13

Ý Đảng, lòng Dân biểu thị sức mạnh của cả dân tộc, là sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý Đảng, lòng Dân thể hiện tập trung ở Cương lĩnh chính trị, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng.

Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, là thời điểm biểu thị tập trung nhất ý Đảng, lòng Dân. Bởi vì, Đại hội Đảng các cấp sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, giai đoạn 2015-2020. Định hướng đề ra đảm bảo tính khả thi hay không, nó đòi hỏi định hướng đó phù hợp ý Đảng, lòng Dân hay không.

Văn kiện Đại hội Đảng các cấp lần này, ngoài việc được tổ chức thảo luận sâu trong toàn Đảng, đồng thời phải được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân bằng các hình thức thích hợp nhằm trưng cầu nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân.

Chuẩn bị Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Bến Tre sẽ trực tiếp gặp gỡ để xin ý kiến góp ý các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên qua các nhiệm kỳ; Đại biểu HĐND tỉnh; MTTQ, các đoàn thể tỉnh; các nhà khoa học, doanh nhân; văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí; các chức sắc tôn giáo và từ đầu tháng 7-2015 đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh trên Báo Đồng Khởi gửi đến các tổ nhân dân tự quản; đồng thời, đưa tin toàn văn dự thảo văn kiện trên hệ thống Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre để xin ý kiến đóng góp của nhân dân.

Văn kiện lần này được Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị công phu với quan điểm nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, phản ánh đúng thực tế khách quan gắn với cụ thể hóa những quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 “Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Trong 5 năm tới (2015-2020), muốn Bến Tre phát triển nhanh và bền vững, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, phải có sự cộng đồng trách nhiệm của toàn dân. Hay nói cách khác là phải có sự gặp nhau giữa ý Đảng, lòng Dân. Đây là yếu tố quan trọng quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Để ý Đảng, lòng Dân gặp nhau, tôi thiết nghĩ, trong đợt trưng cầu ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh, toàn dân cần đề cao trách nhiệm, nghiên cứu văn kiện, phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể để đề xuất với đại hội những quyết sách phù hợp định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới. Có như vậy, văn kiện thể hiện trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, đảm bảo tính khả thi cao.

Huỳnh Văn Bưu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN