Thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, bài 3:

Củng cố quốc phòng - an ninh vùng biên giới biển

08/10/2018 - 07:34

Những năm qua, quân và dân Bến Tre thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, hướng các hoạt động về khu vực biên giới biển, ưu tiên tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN) vùng biên giới biển. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với phong trào thi đua Đồng khởi mới và xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng tuyên truyền cho ngư dân về Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng tuyên truyền cho ngư dân về Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Biên Cương

Xây dựng, củng cố các xã biên giới biển

Theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả nổi bật 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” là xây dựng, củng cố các xã biên giới biển chuyển biến tích cực trên nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên và cải thiện đáng kể; QP-AN được giữ vững và tăng cường; các đơn vị BĐBP tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn cơ sở chính trị các xã, ấp, triển khai đẩy mạnh các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực.

Năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được bảo đảm bằng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các ngành và toàn dân, động viên được ngư dân an tâm bám biển, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam và giải quyết tình hình Biển Đông theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và luật pháp quốc tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Chỉ thị số 01/2015/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; giải quyết kịp thời các điểm nóng, các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh; làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Công tác xây dựng lực lượng BĐBP được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thống nhất từ cấp tỉnh đến các đơn vị cơ sở; tổ chức biên chế ngày càng được củng cố, hoàn thiện, bảo đảm chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Các hoạt động của tuyến sau hướng về tuyến trước, nhận đỡ đầu, kết nghĩa với các xã biên giới biển và các đồn biên phòng cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Nhiều địa phương có các nội dung hoạt động phong phú như: Chung sức vì biển đảo quê hương -  Tháng 3 biên giới - Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn về vật chất, tinh thần cho các đơn vị BĐBP yên tâm thực hiện nhiệm vụ, là hậu phương vững chắc nơi tiền tuyến.

Đảm bảo QP-AN

Củng cố QP-AN quốc gia, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế có vị trí hết sức quan trọng. Yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong thời gian tới rất toàn diện, đòi hỏi toàn quân, toàn dân cả nước nói chung, quân và dân tỉnh Bến Tre nói riêng phải tiếp tục thấm nhuần đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phải xây dựng và phát huy sức mạnh toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác QP-AN bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2898 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược biển đến năm 2020, Nghị định số 71 của Chính phủ “Về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm QP-AN, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; ưu tiên phát triển mạnh kinh tế biển và vùng ven biển gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển. Phối hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Xây dựng các xã biên giới biển vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, làm cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thực sự là sự nghiệp của toàn dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận và quyết tâm cao của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã, ấp vững mạnh toàn diện; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền; củng cố các đoàn thể, hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bằng những hoạt động của chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các xã biên giới biển của tỉnh, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính, doanh nghiệp phía sau thường xuyên có các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” hướng về biên giới biển của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực; tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 71 của Chính phủ “Về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đảm bảo giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện khai thác thủy sản trên biển, vận động ngư dân khai thác thủy sản không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài. Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra trên biển chống xâm nhập từ đường biển. Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN