Biên chế công chức phải căn cứ vào tính chất, vị trí việc làm

10/03/2010 - 13:51
Quản lý biên chế công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2010/NĐ-CP quy định về quản lý biên chế công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2010, bãi bỏ những quy định về biên chế công chức tại Nghị định 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Việc quản lý biên chế công chức được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; kết hợp giữa quản lý biên chế công chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí làm việc của công chức; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ngày 20/7 năm trước liền kề. Nếu sau ngày 20/7, cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm thì giữ ổn định số biên chế công chức đã được giao.

Căn cứ xác định biên chế công chức

Căn cứ để xác định biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương là vị trí làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc...

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thì gửi kế hoạch biên chế hàng năm về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp chung về biên chế công chức.

Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, để xác định biên chế, ngoài các căn cứ trên còn phải dựa vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, xã; đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định nêu rõ, việc điều chỉnh biên chế công chức sẽ được thực hiện trên các căn cứ sau: Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nguồn: Nghị định 21/2010/NĐ-CP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích