Chủ trương & chính sách mới

12/04/2012 - 15:49

* Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13 quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư này điều chỉnh, bổ sung, thay thế Thông tư 06/2010, Quyết định 80/2008 và Thông tư 12/2009 của Bộ trước đây, và kèm theo quy định gồm 3 chương, 10 điều, do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký; bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 21-5-2012.

* Hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản được miễn thuế. Theo quy định, trường hợp thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, nếu thỏa mãn điều kiện theo quy định thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, thỏa mãn các điều kiện sau: Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra các hoạt động sản xuất nông nghiệp (như nêu trên).

* Ngày 9-4-2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2012 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015, ban hành theo Quyết định số 295 ngày 26-2-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-6-2012.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN