Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả

06/12/2022 - 20:00

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc cụ thể hóa các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, chất lượng và phù hợp. Từ yêu cầu của công tác PBGDPL thực tế tại địa phương, các cấp trong tỉnh đã ban hành các văn bản đặc thù để thực hiện trên các lĩnh vực như: hôn nhân, gia đình, hụi, vay, “tín dụng đen”.

Nội dung và hình thức PBGDPL cơ bản đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nội dung tập trung phổ biến cho nhân dân về luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2021, 2022, các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các chính sách, quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm...

Toàn tỉnh đã thực hiện trên 42.182 cuộc tuyên truyền trực tiếp, với 918.547 lượt người tham dự; phát hành 820.386 tài liệu tuyên truyền. Tổng kinh phí sử dụng cho công tác PBGDPL hơn 5 tỷ đồng.

Công tác hòa giải ở cơ sở được các ngành, các cấp quan tâm. Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở được giữ vững qua từng năm. Toàn tỉnh hiện có 986 tổ hòa giải, với hơn 7.600 hòa giải viên. Tất cả các huyện, thành phố đều đạt tỷ lệ hòa giải thành trên 86%. Tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh đạt 93,2%, tăng so với năm 2021 (92,6%).

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN