Đăng ký thường trú, hồ sơ đăng ký thường trú?

24/04/2011 - 16:49

Luật Cư trú quy định: Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú (ĐKTT), cấp sổ hộ khẩu cho họ. Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được ĐKTT tại tỉnh đó; trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30-11-2010 của Bộ Công an (Quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25-6-2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24-5-2010 của Chính phủ về cư trú), hồ sơ ĐKTT bao gồm:

1- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

2- Bản khai nhân khẩu;

3- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 28, Luật Cư trú); 

4- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP, trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình;

5- Công dân khi làm thủ tục ĐKTT phải xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, nộp bản sao cho cơ quan đăng ký cư trú. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, ghi vào bản sao đã đối chiếu với bản chính là đúng (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm kiểm tra).

(Kỳ sau: Hồ sơ ĐKTT đối với một số trường hợp cụ thể)

Tổ BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN