Giải quyết 39 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân

03/12/2023 - 19:32

BDK - Trong tháng 11-2023, các cơ quan chức năng tỉnh tiếp 247 lượt với 219 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 150 lượt/189 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 97 lượt/30 người.

Nội dung tiếp công dân gồm các vấn đề khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và phản ánh, kiến nghị liên quan đến điện gió (Thạnh Phú) và các phản ánh, kiến nghị khác.

Các cơ quan chức năng tiếp nhận tổng số 177 đơn; trong đó có 136 đơn đủ điều kiện xử lý, 41 đơn không đủ điều kiện xử lý; đã chuyển trả và hướng dẫn đến cơ quan thẩm quyền 54 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước là 82 đơn gồm 18 khiếu nại, 2 tố cáo, 62 đơn phản ánh và kiến nghị.

Trong đó, đã giải quyết 39 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gồm 10 khiếu nại, 2 tố cáo và 27 kiến nghị, phản ánh. Cơ quan chức năng đang xem xét, xác minh 43 đơn còn trong thời hạn giải quyết.

Ð. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN