Hiệu quả bước đầu các mô hình kiêm nhiệm thí điểm ở cấp tỉnh, huyện

12/11/2021 - 06:09

BDK - Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Qua đó, có nhiều mô hình nhất thể hóa chức danh lãnh đạo và bố trí các chức danh kiêm nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm việc với Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Quốc Hùng

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm việc với Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Quốc Hùng

Nhiều mô hình thí điểm

Cấp tỉnh và huyện thực hiện thí điểm 28 mô hình, trong đó cấp tỉnh 2, cấp huyện 26. Đối với cấp tỉnh thực hiện thí điểm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, từ tháng 9-2019 đã tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đối với Trường Chính trị sát thực hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường được nâng lên, sát yêu cầu nhiệm vụ trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời Hiệu trưởng Trường Chính trị đôi lúc áp lực công việc.

Mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, theo Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện: Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm, hiện chức danh này không còn là mô hình thí điểm, bước đầu cũng đã phát huy hiệu quả.

Từ tháng 11-2020 thực hiện thí điểm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra tỉnh, bước đầu cũng đem lại những kết quả nhất định. Chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan vận hành thông suốt. Việc thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu giúp giảm cán bộ, công chức lãnh đạo, tạo được bước đột phá trong quá trình sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan được nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện đã thực hiện tại 4/9 huyện, gồm Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm. Các mô hình này đã tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra - thanh tra. Thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, tránh chồng chéo, trùng lắp giữa thanh tra nhà nước và kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện đã thực hiện tại 2 huyện Châu Thành, Bình Đại. Mô hình này qua thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Mọi nhiệm vụ chính trị ở huyện được lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, có sự thống nhất cao giữa chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và việc tổ chức thực hiện của UBND; giảm các cuộc họp giữa cấp ủy và lãnh đạo UBND; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

Mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã thực hiện tại 9 huyện, thành phố. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm dân và công tác tập hợp vận động quần chúng. Các chủ trương của các cấp ủy và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy sớm được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hóa thực hiện.

Mô hình Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, đã thực hiện tại 3/9 huyện, giúp 2 cơ quan phối hợp chặt chẽ, thông tin đầy đủ, kịp thời để tham mưu, đề xuất cho UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng và Nội vụ.

Phát huy hiệu quả các mô hình

Qua thực hiện các mô hình thí điểm, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan có áp dụng mô hình kiêm nhiệm và cá nhân các đồng chí được bố trí kiêm nhiệm đồng thuận cao với chủ trương, quyết tâm cao trong thực hiện. Qua đó, từng bước tinh gọn được bộ máy, giảm bớt đầu mối, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp và giảm bớt khâu trung gian giữa việc tham mưu, ban hành chủ trương đến việc triển khai thực hiện. Quá trình kiểm tra, giám sát cũng được thuận lợi, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắt phát sinh.

Về cá nhân cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thực hiện các mô hình kiêm nhiệm yên tâm công tác, việc phân công, giao việc cho cấp phó ở 2 cơ quan tương đối thuận lợi, kịp thời và đạt yêu cầu. Cán bộ được bố trí kiêm nhiệm tích cực đổi mới phương pháp làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện mô hình nhất thể hóa và kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo thời gian qua còn gặp một số khó khăn như: phương thức lãnh đạo của Đảng có những điểm khác với quy định quản lý, điều hành của cơ quan chính quyền. Việc nhất thể hóa người đứng đầu nhưng tổ chức bộ máy của 2 cơ quan không sáp nhập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 ngành riêng biệt nên có những khó khăn trong việc phối hợp, xử lý vụ việc. Khối lượng công việc mỗi cơ quan nhiều nên ít đi cơ sở; chế độ chính sách kiêm nhiệm chưa thỏa đáng.  

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình kiêm nhiệm, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt đầy đủ và tổ chức triển khai các mô hình theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28-9-2018 của Tỉnh ủy về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo sự đột phá trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là ở cơ sở.

“Cần quan tâm, tạo điều kiện, động viên và hỗ trợ cho cán bộ thực hiện kiêm nhiệm, do đảm nhiệm 2 chức danh, khối lượng công việc nhiều hơn nên yếu tố quan trọng là con người. Nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong tham mưu đề xuất, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức ở các đơn vị kiêm nhiệm. Tiếp tục thực hiện kiêm nhiệm đối với những nơi có điều kiện, địa bàn ổn định. Chọn mô hình phù hợp để thực hiện nhằm tránh gây áp lực, quá tải trong xử lý, điều hành công việc cho cán bộ được phân công thực hiện kiêm nhiệm. Quan tâm kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện mô hình kiêm nhiệm, qua đó kịp thời phát hiện mô hình tốt để nhân rộng và thực hiện đồng bộ”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến)

 Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN