Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội

24/04/2011 - 16:11

Hỏi: Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử do ai tổ chức và có những nội dung gì?

Trả lời: Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp với UBND, thành phần gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đông đủ.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ban thường trực ủy ban MTTQ cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phối hợp với UBND cùng cấp giới thiệu những nội dung cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, xây dựng dự kiến chương trình hành động của mình. Riêng người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương nào cần kết hợp nghiên cứu tình hình địa phương đó và tình hình chung của cả nước để xây dựng dự kiến chương trình hành động của mình.

Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm:

- Tuyên bố lý do;

- Đại diện ban thường trực ủy ban MTTQ chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử;

- Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội;

- Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm;

- Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.

 Hỏi: Việc vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào?

Trả lời: Việc vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như sau:

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của hội đồng bầu cử để trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

- Hội đồng bầu cử, ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử;

- Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sở thông tin và truyền thông cùng cấp tổ chức việc đăng tải nội dung phỏng vấn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, bảo đảm bình đẳng, đúng pháp luật, công bằng giữa những người ứng cử, tuân thủ các quy định về vận động bầu cử.

 

Hỏi: Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm gì đối với việc vận động bầu cử?

Trả lời: Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng đối với việc vận động bầu cử như sau:

- Các cơ quan báo chí ở Trung ương có trách nhiệm đưa tin về tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước, đưa tin về hoạt động của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ trong quá trình tổ chức bầu cử;

- Các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN