Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

06/04/2011 - 08:09

Hỏi: Ban bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời: Ban bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND của các tổ bầu cử;

- Kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu;

- Kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri;

- Phân phối tài liệu và phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND cho các tổ bầu cử chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử;

- Niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong đơn vị bầu cử;

- Chỉ đạo, kiểm tra công việc bầu cử đại biểu Quốc hội tại các phòng bỏ phiếu;

- Nhận và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội do các tổ bầu cử gửi đến; làm biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử để gửi đến hội đồng bầu cử, ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh; 

- Nhận và chuyển đến ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh các khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND của các tổ bầu cử;

- Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND theo quy định của hội đồng bầu cử, ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh;

- Chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đến UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; và UBND trực tiếp.

- Tổ chức thực hiện việc bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Quốc hội, HĐND.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN