Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

29/03/2011 - 16:09

Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND gồm những tổ chức nào?

Trả lời: Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND gồm có:

1. Hội đồng bầu cử ở trung ương;

2. Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với bầu cử HĐND còn có ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện ở huyện, thành phố thuộc tỉnh, ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã ở xã, phường, thị trấn;

3. Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử;

4. Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu.

Hỏi: Hội đồng bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND?

Trả lời: Hội đồng bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trong cả nước; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy định của pháp luật về bầu cử;

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

- Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử;

- Nhận và xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; gửi tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội do ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh gửi đến;

- Quy định mẫu thẻ cử tri và phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội;

- Lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội của ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, ban bầu cử và tổ bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội do ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh hoặc ban bầu cử chuyển đến; giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội; giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội;

- Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử do ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, ban bầu cử gửi đến; làm biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước;

- Quyết định việc bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Quốc hội hoặc hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử;

- Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước;

- Cấp giấy chứng nhận cho người trúng cử đại biểu Quốc hội;

- Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội khóa mới biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và những hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND, hội đồng bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn:

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trong cả nước; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy định của pháp luật về bầu cử;

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

- Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Quy định mẫu phiếu bầu cử đại biểu HĐND;

- Hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu HĐND và quyết định ngày bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN