Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

17/11/2009 - 08:45

Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh Bến Tre do ông Võ Thanh Liêm-Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác PCTN tại 5 đơn vị, địa phương gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Sở Xây dựng, UBND huyện Mỏ Cày Nam và UBND thành phố Bến Tre.

Theo đánh giá của Đoàn: các đơn vị, địa phương có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN như: thành lập BCĐ.PCTN tại đơn vị và ở một số đơn vị trực thuộc (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế); tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN hàng năm; đồng thời, ban hành một số văn bản chỉ đạo, quản lý liên quan đến PCTN để cán bộ, công chức (CBCC), viên chức và đơn vị trực thuộc, cơ sở tổ chức thực hiện. Các đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc, cơ sở đã triển khai thực hiện khá tốt một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng (xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của CBCC); thực hiện cải cách hành chính; chi trả lương qua tài khoản; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; công tác thanh tra, kiểm tra có tập trung vào những nội dung, lĩnh vực trọng tâm dễ có điều kiện phát sinh tham nhũng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những hạn chế nhất định như  công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN có nơi chưa sâu, nhận thức của CBCC, nhất là người đứng đầu một số đơn vị trực thuộc và cơ sở còn hạn chế; CBCC và nhân dân chưa mạnh dạn tố giác tham nhũng; hầu hết các đơn vị, địa phương thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2008 còn chậm so quy định (kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai theo Quyết định 85/2008/QĐ-TTg); chưa thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, có nơi thực hiện nhưng không thường xuyên hoặc chưa thực hiện được. Qua kiểm tra cũng cho thấy quá trình tổ chức thực hiện giải pháp phòng ngừa tại các đơn vị, địa phương còn gặp khó khăn như: biểu mẫu kê khai tài sản, thu nhập có nhiều nội dung nhưng không có hướng dẫn nên khi thực hiện thường bị sai sót, phải làm lại nhiều lần, kéo dài thời gian; nguồn cán bộ thiếu nên việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác CBCC đối với một số chức danh như kế toán, cán bộ địa chính xã… còn gặp khó khăn.
Qua kiểm tra, Đoàn đã báo cáo Thường trực BCĐ.PCTN tỉnh, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh- kiêm Trưởng BCĐ.PCTN tỉnh chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra thường xuyên các đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2009 của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai (theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính Phủ, Quyết định 85/2008/QĐ-TTg của Chính phủ và Thông tư 2442/2007/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ) để đảm bảo đúng thời gian và đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định.

H. Vọng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN