Kiểm tra tốt, hiệu quả sẽ cao

11/11/2008 - 09:37

Đoàn kiểm tra công tác PCTN tại huyện Chợ Lách.

Thực hiện chương trình công tác năm 2008 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre (BCĐ PCTN), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng BCĐ PCTN đã ký Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 3-3-2008 thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Đoàn Kiểm tra do ông Nguyễn Văn Lấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn. Ngày 7-3-2008, Đoàn Kiểm tra có Kế hoạch số 01/KH-ĐKT triển khai việc kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, đã tiến hành kiểm tra xong đối với UBND 5 huyện và 3 đơn vị cấp tỉnh gồm: Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành, Thạnh Phú, Chợ Lách, Bưu điện tỉnh, Điện lực tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường. Tại mỗi huyện, Đoàn kiểm tra khảo sát tình hình ở 1 hoặc 2 đơn vị trực thuộc như xã Thừa Đức, Phòng Tài chính- Kế hoạch (Bình Đại); Châu Bình, thị trấn (Giồng Trôm); Tân Phú, Tiên Long (Châu Thành); Phú Khánh, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Thạnh Phú); Phú Phụng (Chợ Lách).

Qua kiểm tra, Đoàn có nhận xét về những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện công tác PCTN ở từng đơn vị, địa phương, trình BCĐ PCTN có thông báo kết luận cụ thể cho thấy:

Sau hội nghị triển khai của UBND tỉnh (tháng 6-2007), các đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định, chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, kế hoạch của đơn vị, địa phương đến cán bộ, đảng viên; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ra nhân dân. Công tác tuyên truyền tốt đã làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Từ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tin tưởng việc phòng, chống tham nhũng sẽ mang lại hiệu quả.

Các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo cơ sở tiếp tục triển khai tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng như: bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở chế độ, định mức quy định; chấn chỉnh công tác quản lý tài sản, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; lãnh đạo thực hiện tốt công khai dân chủ, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai; quán triệt và xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc chi trả lương qua thẻ ATM; tăng cường tự kiểm tra nội bộ và thanh tra ở một số lĩnh vực trọng tâm dễ có điều kiện phát sinh tham nhũng để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời; công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng; lắp đặt hộp thư phản ánh, tố cáo tham nhũng ở cơ quan, xã, thị trấn…

Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu khá tốt vẫn còn những hạn chế ở một số đơn vị, địa phương. Theo kết luận của BCĐ PCTN, công tác tuyên t

Bài, ảnh: H.Vọng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN