Năm 2009: Tuyên truyền, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

01/12/2009 - 12:43
BCĐ. PCTN tỉnh làm việc với UBND TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Vọng

Năm 2009, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh (BCĐ.PCTN tỉnh) đã chỉ đạo có trọng điểm đối với công tác PCTN trên địa bàn với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan được chú trọng thực hiện dưới nhiều hình thức, phương pháp thiết thực (lồng ghép trong cuộc họp, sinh hoạt nội bộ, thông qua bản tin sinh hoạt nội bộ…); gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, phát động cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo gương Bác, có tự nhận xét, đánh giá mức độ phấn đấu theo định kỳ. Song song đó, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên cùng tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên; các nội dung PCTN được đưa vào nghị quyết của các cấp ủy, chương trình công tác của đơn vị; xác định vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.
Mặt trận và các đoàn thể chỉ đạo theo hệ thống, phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị trong tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên quán triệt và thực hiện nhiệm vụ PCTN, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Hội Nông dân cơ sở tổ chức 1.930 đợt học tập cho 71.305 lượt cán bộ, hội viên và nông dân; Mặt trận Tổ quốc và chính quyền phối hợp tập huấn cho 295 cán bộ thanh tra nhân dân, cựu chiến binh xã, thị trấn); Báo Đồng Khởi và Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan liên quan (Nội vụ, Tư pháp) mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền định kỳ (các bài viết, phỏng vấn, thi tìm hiểu…) góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt nghị quyết và các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khóa X); kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết. Các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai những nghị quyết trên cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Cùng với công tác tuyên truyền, việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa được BCĐ.PCTN tỉnh quan tâm sát sao: công tác thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được triển khai cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương; việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm, UBND tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa như hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh; về kiểm tra, đôn đốc việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...; việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên; công tác cải cách hành chính được thực hiện từ tỉnh cho đến cơ sở (toàn tỉnh hiện có 17/17 sở, ngành tỉnh, 8/9 huyện, thành phố, 162/164 xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa); việc kê khai tài sản, thu nhập (kê khai lần đầu, kê khai bổ sung...) được các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện, đến tháng 5-2009 đã cơ bản hoàn thành; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức được các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện, tuy vẫn còn gặp khó khăn về nguồn nhân lực  đối với cán bộ địa chính, kế toán ở cơ sở.
Phối hợp các mặt công tác trên, trong năm 2009, BCĐ.PCTN tỉnh đã tiến hành 41 cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN đối với các sở, ngành, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác PCTN.

H.V-H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN