Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”

28/09/2022 - 05:34

BDK - Ngày 2-6-2022, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập BCĐ PCTN, TC tỉnh với tinh thần khẩn trương, sớm đi vào hoạt động ổn định.

Quang cảnh phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

Quang cảnh phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

Kết quả hoạt động

Ngay sau khi được thành lập, BCĐ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo quy định của Ban Bí thư, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên BCĐ bắt tay ngay vào công việc, với sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng và tinh thần khẩn trương, sự quyết tâm chính trị cao nhất đã tổ chức thành công 2 phiên họp (lần thứ nhất và thứ hai) của BCĐ. Sau phiên họp, đã hoàn chỉnh, ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ, chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 sát với nội dung chỉ đạo của BCĐ Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. Tập trung rà soát lại tất cả các vụ án, vụ việc TN, kinh tế, chức vụ; những vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để xem xét đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Qua rà soát đã đưa 6 vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, giao cơ quan Thường trực BCĐ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu BCĐ xây dựng các quy trình, quy định trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BCĐ, để BCĐ từng bước đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Nhìn chung, BCĐ mới được thành lập nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là Thường trực BCĐ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng chí thành viên BCĐ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là sự chủ động, nỗ lực, tích cực, làm tốt vai trò của cơ quan Thường trực BCĐ đã giúp BCĐ hoạt động nền nếp, ổn định. Hầu hết những nhiệm vụ trong chương trình công tác và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ đã được thực hiện nghiêm túc; trong đó, nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa ra xử lý nghiêm theo quy định. Công tác đấu tranh PCTN, TC của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến, hiệu quả hơn, nhất là tạo được điểm nhấn, sự lan tỏa tích cực và được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Chức năng, nhiệm vụ của BCĐ được thông tin, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. BCĐ đã nhận được nhiều thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến TN có giá trị, nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, BCĐ đi vào hoạt động với phần lớn chức năng, nhiệm vụ vừa làm, vừa nghiên cứu nên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc xây dựng các quy định, quy trình hoạt động của BCĐ. Các đồng chí thành viên BCĐ quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với ngành, lĩnh vực được phân công, tuy nhiên một số vụ việc TN, TC phức tạp nên cần thời gian đấu tranh, xử lý. Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực của BCĐ tỉnh phân công phòng theo dõi công tác PCTN (5 biên chế), vừa thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa trực tiếp tham mưu giúp việc cho BCĐ nên chưa bảo đảm tốt theo yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để hoạt động của BCĐ trong thời gian tới tiếp tục đi vào nền nếp, ổn định, đạt hiệu quả, BCĐ, Thường trực BCĐ, các thành viên BCĐ, cơ quan Thường trực BCĐ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và thời gian tới như sau:

Chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, TC theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng BCĐ Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiên quyết khắc phục tệ “TN vặt” và tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN, TC ở cơ sở.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC, nhất là tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không TN, TC trong cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xác định đây là công tác thường xuyên, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy hơn nữa vai trò của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, truyền thông và sự tham gia của nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh PCTN, TC.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa TN, kiểm tra, giám sát (KT, GS), thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để cán bộ, đảng viên có hành vi TN, TC. Tăng cường thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, nâng cao chất lượng công tác KT, GS, thanh tra, tập trung KT, GS những cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra TN, TC, nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh hoặc khiếu kiện kéo dài. Chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong công tác phát hiện, xử lý TN, TC; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm và chấn chỉnh chung tình trạng nhũng nhiễu, TC, gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân; thu hồi tài sản do TN, TC (nếu có).

Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của BCĐ. Trong đó, tập trung hoàn thành việc tổ chức KT chuyên đề về công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; KT, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, phấn đấu đến cuối năm 2022 kết thúc xử lý 5/6 vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Sớm ban hành các văn bản: Quy định về tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thông tin về TN, TC gửi đến BCĐ; quy định về phân loại và quy trình về xử lý các vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; quy trình KT, GS của BCĐ... để thống nhất lãnh đạo thực hiện. Thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng của BCĐ.

Để tiếp tục quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, TC theo tinh thần chỉ đạo tại các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN, TC với nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, việc thành lập BCĐ là sự quyết tâm của toàn Đảng bộ tỉnh trong công tác đấu tranh PCTN, TC, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi của nhân dân.

Lê Thanh Vân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy -

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN