Qua 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

28/07/2009 - 08:58

Tuần qua, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật MTTQVN. Sau khi có luật, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên càng được cụ thể hóa và quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn, là cơ sở pháp lý quan trọng để MTTQ thực hiện tốt chức năng cả về chủ trương, đường lối, cơ sở vật chất và tổ chức con người.

Mối quan hệ trên càng quan trọng và thể hiện ngày càng rõ ràng hơn trong công cuộc đổi mới, trong thời kỳ hội nhập trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách pháp luật và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước luôn được sự phối hợp chặt chẽ từ phía chính quyền và tổ chức thành viên. Trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, vai trò của MTTQ không thể thiếu được. Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp và sự phối hợp của các tổ chức thành viên, bước đầu đã đem lại nhiều kết quả đáng kể.

Hội nghị cũng nêu những khó khăn hạn chế về công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, về công tác phối hợp của chính quyền với Mặt trận các cấp. Những điều kiện đảm bảo cho hoạt động hiện nay vẫn còn thiếu như: cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, chế độ chính sách cho người làm công tác mặt trận. Nhiều ý kiến thảo luận, kiến nghị được nêu ra trong hội nghị về công tác giám sát, quy hoạch đào tạo cũng như sắp xếp về mặt tổ chức đội ngũ cán bộ chuyên trách; cần quan tâm về chế độ đãi ngộ cũng như chính sách đối với người làm công tác Mặt trận.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN