Quản lý tài sản riêng của người chưa thành niên

18/02/2019 - 06:52

Ông Nguyễn Tuấn Khả (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Tôi muốn cho con riêng của tôi tài sản nhưng con tôi chưa thành niên. Xin hỏi: Con tôi có quyền có tài sản riêng hay không? Việc quản lý tài sản của con tôi được quy định như thế nào. Nếu có tài sản riêng rồi, con tôi có thể thực hiện các giao dịch dân sự hay không?

Thắc mắc của ông được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Việc con có quyền có tài sản riêng là hoàn toàn phù hợp theo quy định của  Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) năm 2014.

Khoản 1 Điều 75 Luật HN&GĐ quy định: “Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao dộng của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con”. Do vậy, con chưa thành niên được cha, mẹ tặng cho tài sản là phù hợp quy định của pháp luật.

Mặt khác, Điều 76 Luật HN&GĐ quy định: “1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. 2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi khôi phục hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác”. Do vậy, tài sản riêng của con dưới 15 tuổi hoặc con mất năng lực hành vi dân sự sẽ do cha mẹ quản lý hoặc cha mẹ có thể thỏa thuận ủy quyền cho người khác quản lý”. 

Điều 77 Luật HN&GĐ quy định việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự như sau: “1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. 3. Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện”.

Như vậy, con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Do vậy, việc sử dụng tài sản riêng của con chỉ được đặt ra vì lợi ích của con, trường hợp cha mẹ tặng cho con tài sản có thể thỏa thuận về việc ai là người quản lý trực tiếp.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN