Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

22/11/2010 - 07:51

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, năm 2010, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được củng cố và tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng văn bản pháp luật được kiểm tra. Ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2010.

Cụ thể trong công tác kiểm tra văn bản, ngành tư pháp đã giúp UBND tỉnh, UBND cấp huyện tự kiểm tra 38 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, 41 văn bản do UBND huyện ban hành (trong đó, phát hiện và kiến nghị xử lý 1 văn bản); thực hiện kiểm tra 696 văn bản do HĐND và UBND các cấp ban hành (trong đó, phát hiện và kiến nghị xử lý 6 văn bản). Ngoài ra, ngành tư pháp của tỉnh đã tiến hành rà soát 791 văn bản (tăng 657 văn bản so với năm 2009). Trong đó, Sở thực hiện rà soát 786 văn bản cấp tỉnh (223 nghị quyết, 563 quyết định và chỉ thị), kiến nghị xử lý 150 văn bản (5 nghị quyết, 145 quyết định và chỉ thị). Sở tiến hành rà soát 5 văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương. Các phòng tư pháp đã rà soát 367 văn bản, kiến nghị xử lý 4 văn bản; cấp xã tiến hành rà soát 1.179 văn bản.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN