Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số sở, ngành và huyện, thành phố

14/04/2010 - 09:15
BCĐ PCTN họp sơ kết công tác quí I-2010. Ảnh: Đ.C

Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh (BCĐ.PCTN tỉnh) về việc thành lập BCĐ.PCTN, lãng phí đối với một số sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố, đến nay đã có  các đơn vị gồm: Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 8 huyện và TP. Bến Tre đã thành lập xong BCĐ.PCTN, lãng phí ở đơn vị, địa phương do chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thủ trưởng sở, ngành làm trưởng BCĐ.

Các BCĐ đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2010; trong đó, một số BCĐ cấp huyện, như Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc đã xây dựng quy chế hoạt động và có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện. 
Theo hướng dẫn của BCĐ.PCTN tỉnh, BCĐ.PCTN các sở, ngành và các huyện, thành phố có chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu giúp cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan và địa phương; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, địa phương.
Tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng về PCTN, lãng phí; Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng các văn bản của Đảng, Nhà nước cấp TW và tỉnh về PCTN. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí. Tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư tố cáo về hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan và địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các đơn, thư tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí do BCĐ.PCTN tỉnh chuyển đến theo thẩm quyền. Yêu cầu hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý cán bộ) xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây khó khăn, cản trở hoạt động chống tham nhũng, lãng phí hoặc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, để xảy ra hậu quả tại cơ quan.
Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PCTN, lãng phí ở một số sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn nhất định; nguyên nhân do chưa có BCĐ hoặc có BCĐ nhưng mô hình tổ chức, hoạt động chưa thống nhất. Việc thành lập BCĐ.PCTN, lãng phí ở các huyện, thành phố và một số sở, ngành với mô hình thống nhất về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ là thuận lợi cơ bản, góp phần để công tác PCTN, lãng phí ở địa phương, đơn vị đạt hiệu quả hơn.

H. VỌNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN