Thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

29/03/2023 - 05:31

BDK - Thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới - NTM” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng NTM. Tổ chức PTTĐ đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí (TC) của xã đạt chuẩn NTM. Tập trung lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025.

Đường nông thôn mới xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Đường nông thôn mới xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; TP. Bến Tre hoàn thành nâng cao chất lượng TC xã NTM; 5 huyện: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Châu Thành, Bình Đại đạt chuẩn NTM. Có ít nhất 80% xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 15 TC trở lên. Có ít nhất 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và mỗi huyện, thành phố có 1 xã NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, xây dựng 2 xã thí điểm là Phú Lễ (Ba Tri), Giao Long (Châu Thành) vừa đạt TC NTM theo bộ TC của Trung ương vừa gắn với yêu cầu của tỉnh như khu dân cư tập trung, vùng sản xuất tập trung, nghĩa trang nhân dân.

Nội dung, hình thức tổ chức PTTĐ phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở; gắn triển khai PTTĐ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được nhiều sáng kiến, sáng tạo và các nguồn lực trong nhân dân.

Việc phát hiện, công nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và các xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải thực chất, khách quan, kịp thời, tạo động lực thúc đẩy PTTĐ, tránh chạy theo thành tích, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Để đạt được mục tiêu: “Nông thôn khang trang, xóm ấp văn minh; nông nghiệp bền vững, sản xuất tập trung; nông dân tri thức, đời sống sung túc; quản lý thông minh, dân chủ tiến bộ”, theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả PTTĐ. Tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Tổ chức PTTĐ hàng năm phải có nội dung như: Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị trong xây dựng NTM cần thực hiện hàng năm; những việc làm cụ thể đối với xã được Ban Chỉ đạo tỉnh phân công theo dõi, hỗ trợ xây dựng NTM. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả PTTĐ “Đồng khởi mới” xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện những chỉ tiêu, TC xây dựng NTM phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để góp phần xã hội hóa xây dựng NTM; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với những lợi ích được thụ hưởng khi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM, đặc biệt là đối với các xã, huyện trong lộ trình đạt chuẩn NTM của tỉnh. Đối với các xã đã đạt chuẩn, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các TC để đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Chỉ đạo các xã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Phát triển các ấp và các tổ chức tham mưu, giúp việc đảm bảo hoạt động hiệu quả, trách nhiệm; đồng thời phân công và quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong tổ chức thực hiện. Có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện các TC NTM cho cả giai đoạn và từng năm, xác định những công việc, những TC cần được ưu tiên đầu tư và vận động nhân dân thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để các tầng lớp nhân dân tự giác hưởng ứng tham gia đóng góp công sức, đất đai, tài sản, trí tuệ. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia PTTĐ, phát huy tốt phản biện xã hội và kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị những giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

“Tăng cường vận động người dân tham gia tích cực “Ngày Chủ nhật NTM”. Gắn kết quả xây dựng NTM với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay để học tập và làm theo”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam)

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN