Triển khai quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

10/04/2011 - 16:52

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quy chế này có 7 chương, 34 điều, quy định việc quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các cấp, các cơ quan quản lý ngành, địa phương, tổ chức và các đơn vị thực hiện. Các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài khi được xây dựng và triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết với bên tài trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các quy định hoặc điều kiện viện trợ của bên tài trợ khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Quy chế này cũng quy định, tỉnh không tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN