Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

06/05/2009 - 13:50

Sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một yếu tố thiết yếu trong hệ thống PCTN, góp phần làm cho công tác PCTN đạt hiệu quả. Luật PCTN khuyến khích và đảm bảo việc tham gia chủ động, tích cực của xã hội trong PCTN. Luật đề cao vai trò cũng như trách nhiệm của các đoàn thể xã hội, báo chí, doanh nghiệp và công dân trong PCTN.

Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức thành viên (Điều 85-Luật PCTN).

- Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng;

- Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng;

- Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý việc tham nhũng;

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN.

Luật quy định MTTQVN và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; đối với những vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Vai trò và trách nhiệm của báo chí (Điều 86-Luật PCTN).

Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động PCTN.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác PCTN; đồng thời lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

Luật quy định cơ quan báo chí, phóng viên có quyền: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp luật; trường hợp không cung cấp thông tin thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan báo chí, phóng viên phải đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, phóng viên chịu trách nhiệm về việc đưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề (Điều 87 - Luật PCTN).

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về hành vi tham nhũng và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham nhũng.

Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích hội viên của mình xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng.

Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hội viên có trách nhiệm kiến nghị với Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm PCTN.

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, có cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham ô, đưa hối lộ.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức khác tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác PCTN.

 Tham nhũng?

Khoản 2-Điều 1 Luật PCTN  quy định: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Hành vi tham nhũng có các dấu hiệu đặc trưng sau:

- Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn. Đây là đặc trưng cơ bản của hành vi tham nhũng, vì hành vi tham nhũng chỉ có thể được thực hiện bởi những người có chức vụ, quyền hạn.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi.  Luật xác định, vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.

Người có chức vụ, quyền hạn quy định trong Luật PCTN gồm những nhóm người sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Các hành vi tham nhũng

(Theo Điều 3-Luật Phòng, chống tham nhũng)

1- Tham ô tài sản.

2- Nhận hối lộ.

3- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

4- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

5- Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

6- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

7- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

8- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

10- Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

12- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

HĐ (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN