Chủ trương & chính sách mới

28/07/2009 - 08:49

Ngày 22-7-2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 96/2006/QĐ/TTg sửa đổi một số điều về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đạỉi học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và cho người có thu nhập thấp tại các đô thị.

Ngày 24-7-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 97/2009/QĐ/TTg về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN). QĐ đã nêu rõ trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức KH&CN: Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức KH&CN do mình thành lập, tuân thủ các qui định của Luật KH&CN, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan; chỉ được hoạt động trong lĩnh vực thuộc danh mục ban hành kèm theo QĐ nầy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo năm 2009; UBND tỉnh đồng ý tạm ứng quỹ vì người nghèo của tỉnh để hỗ trợ mỗi căn nhà là 15 triệu đồng. UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện, cần xác định ưu tiên trước để phân bố cho hợp lý giữa các huyện, thị xã.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN