Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 2021

23/02/2021 - 21:09

BDK - UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (GĐTP) năm 2021.

Theo đó, tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật GĐTP năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP, các văn bản hướng dẫn thi hành đề án của Chính phủ, xác định rõ các nội dung cần thực hiện trong năm 2021 và trách nhiệm của từng sở ngành, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế GĐTP; củng cố, kiện toàn các tổ chức GĐTP công lập trong tỉnh; củng cố, phát triển đội ngũ người  GĐTP đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác GĐTP, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động trưng cầu, yêu cầu GĐTP; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp của Cơ quan điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự và Trung tâm Pháp y về phối hợp trong hoạt động trưng cầu và thực hiện việc GĐTP, đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế đảm bảo phù hợp theo quy định và xác định tình hình thực tiễn tại địa phương; ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò và nội dung GĐTP; thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về nội dung có liên quan về GĐTP ở cơ sở, ngành tỉnh.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN