Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

25/03/2011 - 08:22

Hỏi: Sau khi công bố danh sách những người ứng cử, các khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và các khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử được giải quyết như thế nào?

Trả lời: Từ khi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND được công bố, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với ban bầu cử, ủy ban bầu cử, hội đồng bầu cử. Ban bầu cử, ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, hội đồng bầu cử phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của ban bầu cử, ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh thì có quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với hội đồng bầu cử. Quyết định của hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng.

Hỏi: Thời hạn tạm ngưng việc xem xét khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử được quy định như thế nào?

Trả lời: Trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử, hội đồng bầu cử, ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, ban bầu cử ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã được tiếp nhận trước thời điểm này vẫn tiếp tục được xem xét, giải quyết. Trong trường hợp những khiếu nại, tố cáo đã rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội thì hội đồng bầu cử quyết định xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử trước ngày bầu cử và thông báo cho cử tri biết.

Không xem xét, giải quyết đối với đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, đơn tố cáo mạo tên người tố cáo hoặc không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký, đơn tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN