Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

19/11/2023 - 19:11

BDK - Ngày 8-11-2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6853/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đến năm 2030. Đây là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11-10-2023 của Chính phủ.

Nội dung của Kế hoạch số 6853/KH-UBND tập trung các mặt công tác như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Rà soát, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC.

Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn thực hiện: giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 - 2026); giai đoạn thứ hai (từ năm 2026 - 2030). Tổng kết việc thực hiện chiến lược vào năm 2031.

Ở giai đoạn thứ nhất, tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khắc phục những sơ hở, bất cập của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC; đề xuất các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; góp ý các dự thảo luật và văn bản hướng dẫn thi hành luật (khi có yêu cầu); chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi TN, TC. Theo kế hoạch, UBND tỉnh đã có phân công nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2023 - 2026 và sơ kết việc thực hiện vào năm 2026.

Ở giai đoạn thứ hai, toàn tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn thứ nhất. Trên cơ sở sơ kết, yêu cầu của công tác PCTN, TC và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu của chiến lược.

UBND tỉnh phân công cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương và thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, tập trung chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và có báo cáo theo định kỳ hàng quý, cuối năm và cuối mỗi giai đoạn thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc “Chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030”; kiến nghị lãnh đạo các tổ chức đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược này trên địa bàn tỉnh.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN