TP. Bến Tre quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân

21/04/2024 - 19:20

BDK - Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong quý I-2024, số lượng đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phản ánh, kiến nghị trên địa bàn TP. Bến Tre tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân của tình hình KN, TC là trong quá trình thực hiện các dự án lớn có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Công tác tiếp công dân (TCD) luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp.

Đại diện cơ quan chức năng TP. Bến Tre báo cáo tóm tắt quá trình giải quyết vụ việc tại buổi tiếp công dân (tháng 4-2024).

Đại diện cơ quan chức năng TP. Bến Tre báo cáo tóm tắt quá trình giải quyết vụ việc tại buổi tiếp công dân (tháng 4-2024).

Đi vào nền nếp

Trong quý I-2024, các cơ quan chức năng TP. Bến Tre tiếp nhận tổng số 26 đơn với 26 vụ việc đủ điều kiện xử lý; trong đó có 14 đơn KN, 1 đơn TC và 11 đơn kiến nghị, phản ánh. Đa số các đơn chủ yếu là KN liên quan đến lĩnh vực đất đai như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc yêu cầu điều chỉnh diện tích đất ở hay quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có một số kiến nghị liên quan về chế độ, chính sách. Hầu hết các trường hợp đến KN hay kiến nghị là riêng lẻ, không tập trung đông người; có trường hợp tố cáo về hành vi ứng xử trong giao tiếp.

Chánh Văn phòng UBND TP. Bến Tre Phan Văn Hải cho hay: UBND thành phố luôn thực hiện sát theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Lãnh đạo thành phố luôn xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện tốt giải quyết các đơn thư KN, TC hay kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng thời, quan tâm đội ngũ làm công tác TCD, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và bổ sung về số lượng.

Lãnh đạo TP. Bến Tre quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác TCD như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KN, TC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 22-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cấp ủy, đảng viên và cán bộ, công chức. Đồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật TCD, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TCD và các văn bản chỉ đạo đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Công tác TCD trên địa bàn TP. Bến Tre ngày càng được chấn chỉnh và đi vào nền nếp. Hoạt động TCD thường xuyên, định kỳ và đột xuất của lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền được quan tâm; việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư KN, TC được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền KN, TC theo quy định pháp luật đạt kết quả tích cực; trong đó, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng thành phố và các ban ngành, đoàn thể, các xã, phường và cơ sở. 

Kịp thời, đúng quy định

Trong quý I-2024, các ngành chức năng TP. Bến Tre tiếp 73 lượt công dân, với tổng số 73 vụ việc; trong đó có 10 trường hợp thủ trưởng tiếp trực tiếp. Theo phân loại, có 57 đơn (vụ việc) không thuộc thẩm quyền, 26 trường hợp thuộc thẩm quyền (trong đó có 10 đơn năm 2023 chuyển sang). Các đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết kịp thời và đúng theo trình tự luật định.

Để công tác TCD trên địa bàn TP. Bến Tre ngày càng đạt hiệu quả hơn, UBND thành phố đã có những đề xuất và kiến nghị thiết thực. Trong đó, thường xuyên quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TCD, giải quyết KN, TC các cấp; đồng thời tổ chức hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm công tác TCD, giải quyết KN, TC, kiến nghị phản ánh của công dân.

UBND thành phố đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân sâu rộng hơn bằng nhiều hình thức. Trong đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền với các chương trình, hoạt động phù hợp theo từng thời điểm, nhằm thu hút được đối tượng cần tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

Cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn TP. Bến Tre thực hiện đúng Luật TCD, các quy định và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã góp phần hạn chế nhiều trường hợp KN, TC vượt cấp. Ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các vụ việc đã được UBND tỉnh và cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Song song đó, UBND TP. Bến Tre cũng đã đề xuất việc kịp thời điều chỉnh khung giá bồi thường về nhà, đất và các chính sách hỗ trợ khác tương ứng và phù hợp với tính chất, quy mô của từng công trình, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các công trình. Đồng thời, cũng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất đơn KN trong quá trình triển khai thực hiện công trình.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN