Triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

07/06/2024 - 10:38

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai, tuyên truyền, phổ biến  rộng rãi trên các phương tiện truyền  thông  hoặc  các  hình  thức  phù  hợp khác; trong đó, tập  trung  phổ biến đến các  tổ chức,  cá  nhân  khai  thác,  sử dụng tài nguyên nước (TNN) trên địa  bàn  tỉnh  thuộc phạm vi lĩnh vực  phụ trách để đảm  bảo  thực  hiện nghiêm các quy định  của Luật TNN số 28/2023/QH15

Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước.

UBND tỉnh vừa có công văn đ nghị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai, tuyên truyền, phổ biến  rộng rãi trên các phương tiện truyền  thông  hoặc  các  hình  thức  phù  hợp khác; trong đó, tập  trung  phổ biến đến các  tổ chức,  cá  nhân  khai  thác,  sử dụng tài nguyên nước (TNN) trên địa  bàn  tỉnh  thuộc phạm vi lĩnh vực  phụ trách để đảm  bảo  thực  hiện nghiêm các quy định  của Luật TNN số 28/2023/QH15,  Nghị định  số 53/2024/NĐ-CP quy định  chi  tiết  thi  hành một  số điều  của  Luật TNN,  Nghị định  số 54/2024/NĐ-CP quy định việc  hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp  phép,  dịch  vụ TNN và tiền cấp quyền khai thác TNN,  Thông  tư  số 03/2024/TT-BTNMT quy định  chi  tiết thi  hành  một  số điều  của Luật  TNN,  Thông  tư  số 04/2024/TT-BTNMT quy định  việc  kiểm  tra  việc  chấp  hành pháp luật về TNN và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ  bản  TNN, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT quy  định  việc  di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc TNN dưới đất.

T chức rà soát, hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về TNN ở địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định  số53/2024/NĐ-CP, Nghị định số 54/2024/NĐ-CP,  Thông  tư  số 03/2024/TT-BTNMT,  Thông  tư  số 04/2024/TT-BTNMT, Thông  tư  số 05/2024/TT-BTNMT; trong đó, lưu ý đến các quy định liên quan đến  vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20-5-2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật TNN năm 2023; lập,  quản  lý hành lang bảo vệ nguồn nước; điều hòa,  phân phối TNN; phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; cấp, gia hạn, điều chỉnh,... giấy phép về TNN; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu; bảo vệ nước dưới đất.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN thuộc trường  hợp  phải đăng ký hoặc  phải  có  giấy  phép  khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố triển khai xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất. UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận kê khai việc khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các văn bản nêu trên đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN trên địa bàn tỉnh. Tiếp  tục cập nhật  chậm  nhất  sau  5  ngày  làm  việc,  kể từ ngày  ký  ban hành đối  với  các  giấy  phép  mới  do UBND tỉnh  cấp vào cơ sở dữ liệu giấy phép TNN dùng chung tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn. Rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác TNN đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác TNN mà chưa nộp  hồ sơ kê khai tính tiền cấp  quyền  khai  thác  TNN khẩn trương thực  hiện  nộp  hồ sơ tính tiền  cấp  quyền khai thác TNN tới cơ quan nhà nước  có  thẩm  quyền theo đúng quy định  của  pháp  luật, nhằm đảm  bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện, nguồn lực, điều kiện thực tế và tình hình cụ thể, tham mưu UBND tỉnh xem  xét, quyết định  việc  phân  cấp, ủy  quyền  cho  Sở TN&MT  cấp,  gia  hạn, điều  chỉnh,  cấp  lại,  chấp  thuận  trả lại,  tạm dừng, đình chỉ,  thu  hồi  giấy phép khai thác TNN, giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật có liên quan. Là cơ quan đầu mối phối hợp, hỗ trợ, thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa  bàn  tỉnh  triển  khai  thực  hiện  các  nội  dung nêu trên;  kịp  thời  tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh  xem  xét,  giải  quyết đối  với  các  khó khăn, vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN