Trợ cấp cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19

19/07/2021 - 06:25

Chị Nguyễn Thị Hoàng có nhu cầu tư vấn: Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm việc cho một doanh nghiệp (DN) từ tháng 1-2021. Ngày 10-6-2021, với lý do phải ngừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, DN tạm ngưng HĐLĐ với tôi và tôi nghỉ việc không hưởng lương. Xin hỏi: Tôi có được hưởng trợ cấp hay chế độ gì không, thủ tục ra sao?

Thắc mắc của chị được luật sư Phạm Thị Kim Tuyến (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Ngày 1-7-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP (NQ 68) về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau đó, nhằm cụ thể hóa NQ 68, ngày 7-7-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  (QĐ 23) quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Về nội dung hỗ trợ, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách. Trong đó, có “Chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương”, được quy định cụ thể tại các điều 13, 14, 15, 16 Chương IV của QĐ 23 như sau:

- Về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ: Theo điều 13, NLĐ làm việc tại DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-5 đến 31-12-2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

- Về mức hỗ trợ và cách thức chi trả: Theo quy định tại điều 14 QĐ 23: Hỗ trợ 1,855 triệu đồng/người đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng. Hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên. Mức hỗ trợ này sẽ được chi trả 1 lần cho NLĐ.

Theo quy định tại điều 15 QĐ 23, hồ sơ đề nghị gồm: bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và các giấy tờ liên quan khác.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo thông tin chị cung cấp, thì chị thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng là “NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương” theo quy định tại điều 13 QĐ 23.

Tính từ ngày 10-6-2021, nếu chị đã tạm hoãn thực hiện HĐLĐ và nghỉ việc không hưởng lương là trên 1 tháng (trên 30 ngày) và chị đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm chị tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thì chị sẽ được hỗ trợ mức 3,71 triệu đồng và được chi trả 1 lần theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 điều 14 QĐ 23.

Về thủ tục, chị cần nộp cho DN (nơi chị HĐLĐ) gồm: bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Danh sách NLĐ có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN