Trợ cấp hàng tháng cho những người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác

30/06/2010 - 08:07

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn và Công văn số 2546/BHXH-CSXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh thực hiện trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo Quyết định này là: người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động, nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 1-7-2010. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 1-7-2010 chưa hết tuổi lao động. Không áp dụng đối với các trường hợp: đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; xuất cảnh trái phép; bị tòa án tuyên bố là mất tích; đã chết trước ngày 1 tháng 7 năm 2010.
Thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng: tất cả những đối tượng được áp dụng theo quyết định này sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1-5-2010. Mức trợ cấp hàng tháng được tính thống nhất chung, bằng mức trợ cấp đang hưởng của đối tượng quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 1-5-2010 mức trợ cấp bằng 464.267 đồng/tháng, không phụ thuộc vào mức trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hưởng trước đó. Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp này cũng được điều chỉnh theo. Người hưởng trợ cấp hàng tháng, trong thời gian hưởng trợ cấp còn được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT; khi chết, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.
Thời hạn giải quyết: Đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng là 30 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng của người đủ điều kiện hưởng theo quy định. Trợ cấp mai táng: Tối đa 15 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ theo quy định.
Người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thì được hưởng các chế độ quy định tại thông tư này.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN