Điện lực Mỏ Cày Nam điển hình trong công tác xây dựng Đảng

30/07/2021 - 19:02

BDK.VN - Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận cao của tập thể đảng viên, Chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam (trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre) chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam Dương Thanh Liêm.

Bí thư Chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam Dương Thanh Liêm.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo; thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình trong đảng viên; kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ; cải tiến lề lối làm việc hiệu quả năng động. Củng cố công tác tổ chức của đơn vị, bố trí sắp xếp lại cán bộ ở các phòng, đội công tác hợp lý nhằm tạo điều kiện để công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), đảng viên chủ động, sáng tạo, phát huy sở trường, năng lực trong công tác. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho đội ngũ CNVC-LĐ, đảng viên…

Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của CNVC-LĐ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên gắn với nhiệm vụ chính trị được quan tâm, chú trọng, định kỳ hàng tháng xây dựng nghị quyết và đánh giá kết quả thực hiện, chỉ đạo triển khai công tác, các chương trình, kế hoạch của cấp trên, kết quả qua các năm được đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các công việc của tập thể đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất; giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và toàn Chi bộ.

Bí thư Chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam Dương Thanh Liêm cho biết: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, Chi bộ tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể CNVC-LĐ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; phải triệt để thực hiện dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, có chất lượng cao; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng Chi bộ, thường xuyên chăm lo, vận động và phát huy vai trò của đoàn viên, qua đó kịp thời đóng góp xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Thanh Đạm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN