Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3

09/06/2021 - 13:04

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2-6-2021 của Chính phủ và Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 3-6-2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3, ngày 8-6-2021, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Công văn số 3194/UBND-KT về việc phối hợp thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre: Định kỳ hàng tháng (trước ngày 5 hàng tháng), rà soát các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không thu phí, xác nhận danh sách và gửi về cho Công ty Điện lực Bến Tre để kịp thời giảm tiền điện cho đúng đối tượng khách hàng theo quy định. Trong danh sách có phân biệt cụ thể các nhóm cơ sở để được áp dụng đúng các mức giảm khác nhau theo quy định tại điểm b mục 1 Công văn 3163/BCT-ĐTĐL ngày 3-6-2021 của Bộ Công Thương.

Được giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; được giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát, xác nhận lại các đối tượng khách hàng đủ điều kiện là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp lý liên quan) gửi về Công ty Điện lực Bến Tre để được hỗ trợ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, thông báo cho các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn biết quy định về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3.

Công ty Điện lực Bến Tre phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật danh sách các khách hàng và thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện theo đúng đối tượng, kịp thời và đúng quy định tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 3-6-2021 của Bộ Công Thương. Thời gian áp dụng giảm giá điện, giảm tiền điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6-2021.

Thiên Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN