Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 quy định về hóa đơn, chứng từ

08/11/2020 - 21:08

BDK - Ngày 19-10-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định (NĐ) số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn (HĐ), chứng từ (CT). Cục Thuế tỉnh Bến Tre thông báo đến các doanh nghiệp (DN), tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh một số nội dung cần lưu ý của NĐ nêu trên.

 

 

I. Một số điểm mới

1. Mở rộng thêm đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)

- Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí.

- Tổ chức nhận in HĐ, CT; tổ chức cung cấp phần mềm tự in CT; tổ chức cung cấp dịch vụ HĐ, CT điện tử.

2. Quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực HĐ, CT

1. Đối với công chức thuế

a) Gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua HĐ, CT.

b) Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng HĐ, CT không hợp pháp.

c) Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về HĐ.

2. Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

a) Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng HĐ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp HĐ.

b) Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về HĐ, CT.

c) Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về HĐ, CT.

d) Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan HĐ, CT nhằm mưu lợi bất chính.

3. Bổ sung thêm 2 loại HĐ mới

- HĐĐT bán tài sản công được sử dụng khi bán các tài sản sau:

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước).

b) Tài sản kết cấu hạ tầng.

c) Tài sản công được Nhà nước giao cho DN quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại DN.

d) Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước.

đ) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

e) Tài sản công bị thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

g) Vật tư, vật liệu thu hồi được từ việc xử lý tài sản công.

- HĐĐT bán hàng dự trữ quốc gia được sử dụng khi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

4. Quy định thời điểm lập HĐ đối với một số trường hợp cụ thể

- Từ máy tính tiền kết nối thông tin với cơ quan thuế.

- Khi bán điện của các công ty sản xuất điện.

- Cung cấp dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ bảo hiểm qua đại lý.

- Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

- Đối với hoạt động thu phí không dừng của các dịch vụ sử dụng đường bộ.

II. Quy định hiệu lực thi hành và xử lý chuyển tiếp

 1. NĐ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2022.

2. NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về HĐ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 51/2010/NĐ-CP quy định về HĐ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, NĐ số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 của Chính phủ quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30-6-2022.

3. Bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 NĐ số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 của Chính phủ quy định về HĐĐT kể từ ngày 1-11-2020.

4. Việc quản lý, sử dụng HĐ bán tài sản công khi xử lý tài sản công (HĐ bằng giấy do Bộ Tài chính đặt in) tiếp tục thực hiện theo quy định tại NĐ số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

5. Việc quản lý, sử dụng HĐ bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia (HĐ bằng giấy) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 8-2-2012 của Bộ Tài chính. Trường hợp có thông báo chuyển đổi áp dụng HĐĐT bán hàng dự trữ quốc gia thì các đơn vị thực hiện chuyển đổi theo quy định.

6. DN, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành HĐ đặt in, HĐ tự in, HĐĐT không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, đã mua HĐ của cơ quan thuế trước ngày NĐ này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng HĐ đang sử dụng kể từ ngày NĐ này được ban hành đến hết ngày 30-6-2022 và thực hiện các thủ tục về HĐ theo quy định tại NĐ số 51/2010/NĐ-CP và NĐ số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về HĐ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

7. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày NĐ này được ban hành đến ngày 30-6-2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định tại NĐ này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng HĐ theo quy định tại các NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 và NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ quy định về HĐ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều 60 NĐ số 123/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị các DN, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ một số nội dung mới của NĐ để triển khai thực hiện. Nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục Thuế tỉnh Bến Tre (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại số: 02753.817204) để được hướng dẫn.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích