Tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực

25/02/2023 - 12:30

BDK.VN - Ngày 22-2-2023, thực hiện Kế hoạch số 3723/KH-UBND ngày 2-7-2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023.

Bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và đàn ông được hưởng những điều kiện như nhau để thực hiện đầy đủ quyền con người.

Bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và đàn ông được hưởng những điều kiện như nhau để thực hiện đầy đủ quyền con người.

Mục đích của kế hoạch này là nhằm tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đã đề ra 6 mục tiêu, được chia nhỏ thành 20 chỉ tiêu cụ thể ở nhiều lĩnh vực. Đầu tiên, trong lĩnh vực chính trị, tỉnh đề ra chỉ tiêu 25% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động: Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 30%; giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống 35%; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 25%.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,9 lần so với nam giới. Phấn đấu đạt 80% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 50% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.

Tiếp đó là một số chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế, tỷ suất sinh ở vị thành niên không quá 25 ca sinh/1.000 phụ nữ; phấn đấu 100% các cơ sở y tế đều tiếp nhận chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình hoặc lồng ghép giảng dạy trong hệ thống giáo dục và được giảng dạy, tập huấn chính thức ở các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chương trình sách giáo khoa hiện hành và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, phấn đấu đạt 50% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới. 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới.

Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN