Châu Thành phát động thi đua xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/03/2022 - 05:49

BDK - Nghị quyết Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiệm vụ đột phá là xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) trước năm 2025. Để đạt mục tiêu này, hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch phát động, ký kết giao ước thi đua (TĐ) về xây dựng NTM giữa các địa phương trong huyện.

Lãnh đạo huyện Châu Thành trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Châu Thành trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thi đua theo phương châm vượt qua “điển hình”

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang cho rằng: Phát động phong trào TĐ “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở các đầu việc được nêu trong Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 8-2-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025 và chỉ tiêu năm 2022.

Nội dung TĐ gắn với phương châm “Hai chân - Ba mũi”, trong đó có xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực. Gắn với những nội dung này, các địa phương sẽ tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. TĐ thực hiện đạt tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 100% xã, thị trấn đăng ký và thực hiện TĐ. Thực hiện đánh giá theo hàng năm.

Cùng với đó là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Theo Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang, nội dung này, 100% xã thực hiện đạt tiêu chí 1: Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn; ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Triển khai thực hiện đối với các xã theo nhóm xã NTM nâng cao, xã đã được công nhận, xã điểm năm 2021 - 2022 và nhóm các xã còn lại. 100% xã triển khai thực hiện các tiêu chí.

Các xã tổ chức TĐ giữa các nhóm. Xã Quới Sơn và Phú Túc: Xây dựng “điển hình” mô hình mẫu trong xây dựng xã NTM nâng cao; phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu năm 2024. Các xã Hữu Định, Thành Triệu TĐ đạt xã NTM nâng cao năm 2022, xã NTM kiểu mẫu năm 2025; An Phước, An Hóa, Tường Đa TĐ xã NTM nâng cao năm 2023. Các xã: An Hiệp, Sơn Hòa, Tam Phước, Tân Phú TĐ đạt xã NTM năm 2021 và đạt xã NTM nâng cao năm 2025. Các xã: Phú Đức, An Khánh, Phú An Hòa, Tiên Long, Quới Thành, Phước Thạnh, Giao Long TĐ đạt xã NTM năm 2022. Ngoài ra, xã Giao Long tập trung xây dựng xã NTM theo mô hình mẫu của tỉnh. Các xã: Tân Thạch, Tiên Thủy TĐ đạt xã NTM năm 2023. Trong quá trình TĐ, sẽ thực hiện đánh giá TĐ theo hàng năm.

Tập trung quyết liệt cho năm 2022

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra gắn với phong trào TĐ “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM, vừa qua, Châu Thành đã tổ chức lễ phát động ký giao ước TĐ xây dựng NTM cho các xã. Theo Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cho toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM.

Trong năm 2022, huyện tập trung xây dựng 4 xã (Quới Thành, Tiên Long, Giao Long, Phước Thạnh) đạt chuẩn NTM. Tiếp tục xây dựng các xã chuyển tiếp của năm 2021 chưa được công nhận đạt chuẩn xã NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 17/20 xã; thị trấn Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Hữu Định, Thành Triệu). UBND huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

“Cùng với việc tập trung xây dựng, nâng chất các tiêu chí NTM, thời gian qua, Châu Thành luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nội dung này. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại các xã, chỉ đạo việc củng cố, nâng chất và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí NTM ở các xã. Hàng tháng, trong hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lệ kỳ, UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả xây dựng NTM để Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi và chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các đồng chí Trưởng cụm, vùng công tác, Huyện ủy viên phụ trách xã, cán bộ được phân công phụ trách ấp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ công tác xây dựng NTM địa bàn phụ trách”, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang nhấn mạnh.

“Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi phát động phong trào TĐ “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu xây dựng NTM năm 2022. Người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. “Nêu gương trong chỉ đạo, sáng tạo, quyết liệt trong hành động”. Động viên toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, toàn dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Huyện ủy về xây dựng NTM trong năm 2022 và những năm tiếp theo”.

 (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN