Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

15/03/2022 - 20:12

Ngày 15-3-2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã ký ban hành Kế hoạch số 1446/KH-UBND của UBND tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 theo Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Kế hoạch yêu cầu từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Bên cạnh công tác tuyên truyềm, cac cơ quan chức năng cấp tỉnh cũng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, tập trung vào các ngành nghề có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Chú trọng thanh tra, kiểm tra việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động,…

Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN