Người cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế

06/11/2022 - 17:47

BDK - Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 7-10-2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Người dân thuộc diện cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người dân thuộc diện cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Cụ thể, đối tượng hỗ trợ đóng BHYT áp dụng tại nghị quyết này là người thuộc hộ cận nghèo (không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT). Mức hỗ trợ 30% mức đóng BHYT không bao gồm 70% ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31-12-2025. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Theo nghị quyết này, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 6 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 7-10-2022 và có hiệu lực từ ngày 17-10-2022.

Tin, ảnh: Kim Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN