Phát huy tinh thần “Đồng khởi mới” thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội

24/06/2022 - 06:06

Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng của Đảng về an sinh xã hội (ASXH), trong đó, trụ cột chính là BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) được thể hiện trong nhiều văn kiện của các kỳ đại hội, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan giúp. Từ đó, giúp BHXH tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, phục vụ nhân dân; tạo điều kiện chăm lo, bảo vệ sức khỏe, đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ASXH trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ các nghị quyết chỉ đạo của Đảng, chương trình hành động của BHXH Việt Nam và tiềm năng phát triển của tỉnh, BHXH tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh. Các nội dung tham mưu, đề xuất, triển khai thời gian qua đã đảm bảo tính toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ của ngành cũng như chiến lược phát triển các giai đoạn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều chỉ đạo sát sao, góp phần phát triển BHXH, BHYT, BHTN thông qua nhiều văn bản giao chỉ tiêu hàng năm và từng giai đoạn, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT, BHXH, BHTN vào chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết hàng năm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, giao dự toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) hàng năm… tiêu biểu một số văn bản như: Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 7-3-2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 31-7-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh; Công văn số 36-CV/TU ngày 3-11-2020 về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Công văn số 292-CV/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHYT toàn dân và chính sách BHXH tự nguyện. Một số văn bản của UBND tỉnh như: Công văn số 84-CV/UBND-KGVX ngày 8-1-2015 UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Kế hoạch số 2743/KH-UBND ngày 18-6-2013 về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020; Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 7-9-2016 về giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 30-5-2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025… và các quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh.

Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ở các địa phương trong công tác truyền thông, thực hiện chính sách đã tạo ra sức mạnh đoàn kết trong hệ thống chính trị, giúp cho việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, cùng sự ra đời và đổi mới, phát triển không ngừng, đến nay, với tên gọi chính thức là Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh với cơ cấu tổ chức kiện toàn theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 24-5-2022, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khoa giáo văn xã làm Phó trưởng ban Thường trực cùng với 24 thành viên là lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, 167 huyện, xã, phường, thị trấn. Ban hành quyết định quy chế hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ, chức năng rõ ràng của từng thành viên từ tỉnh đến các huyện, xã, phường đã nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo theo quy chế đề ra, đảm bảo sự tương tác, liên kết chặt chẽ, thống nhất của các ngành, các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ khu vực tham gia bắt buộc đến khu vực tự nguyện, đảm bảo ASXH cho người dân trên địa bàn.

(Còn tiếp)

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN