Châu Thành tập trung chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

03/06/2022 - 05:51

BDK - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành, yêu cầu đặt ra đối với công tác chuẩn bị có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự thành công của công tác diễn tập. Công tác chuẩn bị càng chu đáo, chặt chẽ thì chất lượng, hiệu quả diễn tập càng được nâng lên và góp phần cho sự thành công càng lớn của cuộc diễn tập.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành kẻ vẽ bản đồ khẩn trương chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành kẻ vẽ bản đồ khẩn trương chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, để cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2022 đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các ngành có liên quan tham mưu xây dựng đầy đủ các loại văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và ý định diễn tập của Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chuẩn bị các quy trình thủ tục, văn kiện; thành lập các tiểu ban giúp việc văn kiện, khánh tiết, thi đua, bảo vệ an ninh, huấn luyện; bảo đảm vật chất phục vụ và tiếp tân; kế hoạch tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các tiểu ban giúp việc, xây dựng các hệ thống văn kiện diễn tập. Đồng thời, xây dựng dự thảo nội dung diễn tập KVPT bảo đảm các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Phòng Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí của các ngành gửi bảo đảm cho công tác diễn tập được thuận lợi và thực hiện đúng kế hoạch. Ngoài ra, Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan tiến hành đi thực địa khảo sát dự kiến các điểm tổ chức vận hành các cuộc họp; khu vực huấn luyện, khu vực thực binh theo các phương án có liên quan và báo cáo đề đạt về trên xin ý kiến chỉ đạo. Qua khảo sát và kiểm tra thực tế của Bộ CHQS tỉnh đã có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình địa bàn của huyện.

 Bên cạnh đó, để chủ động giúp các địa phương có tham gia diễn tập theo kế hoạch năm 2022, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã có liên quan trong công tác diễn tập KVPT gồm xã Tân Thạch, An Phước, Hữu Định tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp tập trung chuẩn bị trong lãnh đạo điều hành tham gia diễn tập KVPT huyện năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất.

Sẵn sàng cho công tác diễn tập

Công tác rà soát chuẩn bị hệ thống văn kiện phục vụ cho diễn tập được đơn vị tập trung cao, ngay từ đầu năm, từng bộ phận theo chức năng đã chủ động kiểm tra, chấn chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện trong các trạng thái theo quy định để phục vụ cho công tác diễn tập đạt chất lượng cao. Qua đó làm cơ sở để đơn vị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn và tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời những hạn chế, thiếu sót bảo đảm hệ thống văn kiện nội dung phù hợp tình hình thực tế để bước vào diễn tập đạt chất lượng cao. Bên cạnh các bước chuẩn bị trên, hiện Ban CHQS huyện đã triển khai kế hoạch phúc tra lực lượng dự bị động viên thuộc Tiểu đoàn dự bị động viên huyện, bảo đảm biên chế đầy đủ về số lượng và chất lượng tham gia huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ nay đến ngày diễn tập chính thức, cấp ủy và người chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp luôn an tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy tính tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chống tư tưởng ngán ngại, trông chờ; khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy tốt vai trò gương mẫu tiên phong của cán bộ chủ trì trong quản lý điều hành cũng như vai trò tham mưu đề xuất của từng ngành được phân công phụ trách. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan chuyên môn ngành dọc của Bộ CHQS tỉnh. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan chặt chẽ, cụ thể trong các bước chuẩn bị, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng ngành, tránh việc chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cơ quan, đơn vị cũng như các ngành địa phương có liên quan xây dựng quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT trên địa bàn huyện với chất lượng tốt nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bài, ảnh: Phong Phú

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN