Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng về công tác kiểm tra, giám sát

23/11/2022 - 05:47

BDK - Một trong những nội dung quan trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) là việc xây dựng, ban hành văn bản cụ thể hóa Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật theo chỉ tiêu NQ Đại hội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. Ảnh: Hữu Hiệp

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. Ảnh: Hữu Hiệp

Chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc

Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động, kịp thời quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa gắn với thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội Đảng bộ cấp mình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chất lượng công tác KT, GS được nâng lên, nội dung KT có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực. Phối hợp chỉ đạo xem xét, giải quyết các vụ việc vi phạm kỷ luật đảng chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Thời gian qua, các cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý vi phạm kỷ luật 279 đảng viên, chiếm 38,21% so với nhiệm kỳ trước (279/730 đảng viên), góp phần kéo giảm 5% đảng viên vi phạm kỷ luật theo chỉ tiêu NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Riêng năm 2022, các cấp ủy, UBKT các cấp đã KT 638 tổ chức đảng và 5.355 đảng viên. Nội dung KT tập trung việc chấp hành NQ, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm... Qua đó, đã có tác động tích cực, thúc đẩy công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình đảng viên vi phạm còn cao, đã thi hành kỷ luật 161 đảng viên, tăng 40,5% so với cùng kỳ (163/116); nội dung vi phạm chủ yếu về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, nguyên tắc tập trung dân chủ; tham nhũng; phẩm chất đạo đức; tài chính, dân số, đất đai; quy định những điều đảng viên không được làm...

Nguyên nhân chủ yếu do chưa có sự quan tâm đúng mức, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vai trò, trách nhiệm của UBKT; công tác phối hợp chưa kịp thời; phát sinh môi trường mới, dễ vi phạm...

Nâng chất công tác kiểm tra, giám sát

Phương thức lãnh đạo của Đảng là yếu tố “động”, luôn cần phải hoàn thiện phù hợp với điều kiện mới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, các cấp ủy, UBKT cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Đó là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác KT, GS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả. Giữ vững nguyên tắc của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm. Cấp ủy, người đứng đầu phải nắm vững quan điểm, đường lối, NQ, chỉ thị, quy định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về KT, GS, đi liền với đề cao trách nhiệm nêu gương trong tự phê bình và phê bình là giải pháp căn cốt, có tính chi phối, tác động, lan tỏa, ảnh hưởng sâu sắc đến công tác phòng ngừa vi phạm và cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác KT, GS của Đảng.

UBKT các cấp chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ KT, GS; nắm tình hình, GS để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ khi mới bắt đầu, không để vi phạm đến mức xử lý kỷ luật. Quan tâm KT khi có dấu hiệu vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách, thuế, các chương trình an sinh xã hội, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Tích hợp nội dung, liên thông đối tượng, tạo chuyển biến đồng bộ, đi đôi hoàn thiện cơ chế, chính sách và điều kiện bảo đảm thực hiện có hiệu quả NQ, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Chú trọng nội dung, hình thức tuyên truyền; tổ chức tọa đàm, thuyết trình chuyên đề, các sự kiện liên quan công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Công khai kết quả, tạo sức lan tỏa về công tác KT, GS của Đảng trong xã hội, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm. Đồng thời để cán bộ, đảng viên, nhân dân GS hoạt động KT Đảng; làm cho cán bộ, cơ quan KT phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện, bảo đảm cẩn trọng khi kết luận KT.

Thực hiện tốt phương châm: Lãnh đạo nội dung gì thì KT, GS nội dung đó; KT, GS nội dung nào thì tuyên truyền nội dung đó, để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, gắn liền với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS. Coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức; hoàn thiện các quy định của Đảng “không để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm; không muốn vi phạm, không thể vi phạm”.

Xây dựng cán bộ KT “nghề KT” có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, bản lĩnh, liêm chính, năng lực, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ KT để rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.

Hồ Tính Kiệp 

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN