Bình Đại triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

22/04/2021 - 12:32

BDK.VN - Từ ngày 19 đến 23-4-2021, Huyện ủy Bình Đại đã tổ chức 2 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Cán bộ, đảng viên được triển khai những nội dung, gồm: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021 - 2025; những nhận thức và tư duy đổi mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức và tư duy đổi mới về an ninh quốc gia.

Qua học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó, ra sức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: Sơn Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN