Phát huy vai trò nòng cốt của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

25/05/2024 - 20:32

BDK.VN - Những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoạt động của Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng. Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết:

Hội ND tỉnh thực tiễn hệ thống tưới nhỏ giọt tại hộ ông Lê Văn Hậu (Tổ NDTQ số 3, ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa)

Hội Nông dân tỉnh thực tiễn hệ thống tưới nhỏ giọt tại hộ ông Lê Văn Hậu (Tổ NDTQ số 3, ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa).

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trung ương HND Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, các cấp HND trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt mà Nghị quyết HND các cấp đề ra. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung. Công tác quản lý, phát triển nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng, mở rộng hội viên tham gia là các doanh nhân nông nghiệp, nhà khoa học, nhà tri thức...

Hiện nay, toàn tỉnh có 154 cơ sở hội, 1.002 chi hội, 7.457 tổ Hội và 154.295 hội viên. Các cấp hội đã thực hiện tốt việc vận động thành lập chi, tổ HND nghề nghiệp và các mô hình kinh tế tập thể, với 116 chi hội nghề nghiệp, 3.775 tổ Hội nghề nghiệp, 151 hợp tác xã (HTX) và 1.125 tổ hợp tác (THT). Các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại; tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thiết lập mã số vùng trồng, đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa, truy suất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm. Hỗ trợ hội viên tiếp cận phương thức thương mại điện tử, tham gia các sàn giao dịch thương mại nông sản.

Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều hiệu quả tích cực. Thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, giàu tính nhân văn, giúp đỡ hội viên, nông dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Trong đó, HND tỉnh đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, huy động các nguồn lực đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống hạn mặn mùa khô năm 2024; hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng cầu, đường; chăm lo Tết cho hội viên nông dân nghèo.

* Hội đã có những hoạt động gì hỗ trợ nông dân đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn?

- Xác định rõ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, thời gian qua, các cấp HND trong tỉnh đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Có 142.065 hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,4% hộ nông nghiệp. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ đó, tạo động lực, khuyến khích, động viên hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vượt khó, làm giàu bền vững.

Quỹ hỗ trợ nông dân được sử dụng hiệu quả, thiết thực; hỗ trợ nhiều hội viên phát triển kinh tế thành công, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 47 tỷ đồng, đã triển khai thực hiện 195 dự án, với 2.925 hộ vay vốn. Nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 1,398 tỷ đồng, với 973 tổ, 37.797 hộ vay vốn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 2,042 tỷ đồng, với 316 tổ, 13.576 hộ vay vốn.

Các cấp Hội chủ động phối hợp tăng cường tập huấn, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; nghiên cứu thử nghiệm, đưa các loại giống mới chất lượng, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu vào canh tác, ứng dụng các thành tựu công nghệ vào sản xuất. Song song đó, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực bằng nhiều hình thức: tiền của, đất đai, công lao động để sửa chữa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, xây mới kênh mương… phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

* Đâu là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới?

- Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh cần xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh, mở rộng việc tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên mới, nhất là các đối tượng trí thức trẻ, nhà khoa học, doanh nhân…Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ HND các cấp trong tỉnh, hướng mạnh về cơ sở.

 Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu và hội viên nòng cốt. Xây dựng hình ảnh người nông dân theo tiêu chí 5 mới: Tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới và quyết tâm mới. Phát huy ngày càng tốt hơn vai trò nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, hỗ trợ nông dân. Phát triển đa dạng dịch vụ và xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi số trong hợp tác, liên kế, quảng bá, tiêu thu sản phẩm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Thường vụ HND tỉnh xây dựng Chương trình số 52-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án HND Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 tập trung các nhiệm vụ làm tiền đề đột phá cho các năm tiếp theo, tạo sức lan tỏa trong hội viên nông dân tham gia mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa vào phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt 13 chỉ tiêu chủ yếu, 2 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ là: Xây dựng, phát triển chi, tổ Hội nghề nghiệp làm nền tảng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác. Xây dựng lan tỏa hình mẫu người nông dân mới - nông dân chuyên nghiệp.

 Chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình lên một bước mới, thay đổi tư duy tử sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Từ đó, nâng cao lượng và chất phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh xây dựng, nâng chất các mô hình kinh tế hợp tác, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái.

* Xin cảm ơn Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn!

Trần Quốc (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN