Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri tích cực vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo

14/06/2024 - 05:21

BDK - Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành chương trình toàn khóa, định hướng công tác Mặt trận (MT) và chương trình phối hợp, thống nhất hành động hàng năm. Đặc biệt là sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia cùng hệ thống MTTQ trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc NQ đề ra.

Huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: CTV

Đột phá trong giảm nghèo bền vững

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động cùng các tổ chức thành viên thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên các lĩnh vực, trong đó có chọn nội dung trọng tâm, đột phá là giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận tham gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp khảo sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện để hỗ trợ vốn từ Quỹ “Vì người nghèo” thực hiện các mô hình sinh kế cho 44 hộ, số tiền 572 triệu đồng.

Công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Nhiều địa phương đổi mới phương thức vận động, tổ chức đối thoại với hộ nghèo để tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng, vận động thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại để quyết tâm vươn lên thoát nghèo; hiệp thương với các tổ chức thành viên tham gia hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và cơ sở đã tiếp nhận trên 28 tỷ đồng, vận động an sinh xã hội trên 118 tỷ đồng. Từ các nguồn lực trên đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 415 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình thương cho hộ nghèo, giúp đỡ về vốn, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp còn phối hợp vận động xây tặng 79 căn nhà tình nghĩa, 72 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 6,78% (năm 2019) giảm xuống còn 5,55% (năm 2023).

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp còn tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Nội dung tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết phải thi đua sáng tạo trong giai đoạn hiện nay; vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MT trong tổ chức phong trào thông qua hình thức truyền thông, quảng bá các sản phẩm của mô hình Hợp tác xã Nuôi bò sữa, Hợp tác xã Rượu nếp truyền thống Phú Lễ, các mô hình liên kết sản xuất rau hữu cơ, để trưng bày tại các phiên chợ, hội chợ triển lãm...

 Hiện nay, toàn huyện có 87 mô hình Dân vận khéo trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình trong các cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” gắn với “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, có trên 47.468 lượt người dự và đóng góp trực tiếp tại diễn đàn. Ủy ban MTTQ 2 cấp phối hợp với Công an tổ chức 315 cuộc phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, có 10.130 cán bộ, đoàn viên, hội viên, Ban công tác MT ấp, tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản tham dự...

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong những năm tới, tình hình kinh tế - xã hội huyện Ba Tri tiếp tục phát triển. Đây là thuận lợi cơ bản, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi hệ thống MTTQ Việt Nam huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra mục tiêu chung: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; chủ động trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội. Huy động sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua, vì sự phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng huyện Ba Tri sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm với 3 khâu đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình và dư luận nhân dân; tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kịp thời phản ánh, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống MT.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, đại hội đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Tập trung vận động sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, phát triển kinh tế về hướng Đông. Tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực, trọng tâm là vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MT chủ trì, góp phần sớm xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ trực tiếp và các hình thức giám sát của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MT các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, phát huy vai trò của các Ban tư vấn, ban - tổ liên lạc kiều bào và thân nhân kiều bào. Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của MT các cấp, ưu tiên hướng về cơ sở. Quan tâm kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ MT đủ năng lực, uy tín, bản lĩnh, tâm huyết ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra 7 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: Hàng năm, mỗi xã, thị trấn có 1 mô hình tuyên truyền hiệu quả. Chủ động, tích cực vận động người dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các công trình, dự án được triển khai, đầu tư tại địa phương. Hàng năm, tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã ít nhất 1,5 tỷ đồng/năm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đạt ít nhất 15 tỷ đồng/năm. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 250 căn nhà “Đại đoàn kết”, trong đó đến cuối năm 2025 phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Thực hiện tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội được cấp ủy phê duyệt. Hàng năm, cấp huyện giám sát từ 4 cuộc, phản biện xã hội từ 2 nội dung trở lên; cấp xã giám sát từ 2 cuộc trở lên, phản biện xã hội ít nhất 1 nội dung.

Cao Công Thức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN